Tin tức

Hội thảo: "Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá ở nước ta"

28/08/2009 - 692 lượt xem

Đề tài đã giải quyết tốt các nội dung: (i) Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm của lao động nông nghiệp, nông thôn trong quá trình CNH, HĐH và ĐTH; (ii) Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trong những năm đổi mới vừa qua; (iii) Dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020; (iv) Đề xuất định hướng giải pháp chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trong quá trình CNH, HĐH và ĐTH ở Việt Nam.

Kết quả, đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đánh giá đạt loại Xuất sắc./.