Hội thảo

Hội thảo công bố và phát hành cuốn sách "Ma trận hạch toán xã hội mới của Việt Nam năm 2000"

29/10/2004 - 1651 lượt xem

VN SAM 2000 đã tận dụng những nguồn số liệu cập nhật nhất từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

- Bảng đầu vào - đầu ra năm 2000

- Kết quả từ cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2001

- Các số liệu được cập nhật và hiệu chỉnh về thu nhập và sản phẩm quốc dân

- Số liệu thống kê chi tiết về thương mại

- Số liệu thống kê về chi tiêu chính phủ

Chính vì vậy, VN SAM 2000 trở nên đầy đủ và hoàn thiện hơn rất nhiều so với bảng Ma trận hạch toán xã hội của Việt Nam năm 1999 (VN SAM 1999) đã được CIEM và NIAS công bố năm 2002 . VN-SAM 2000 là một cơ sở dữ liệu quan trọng cho các đánh giá định lượng và phân tích chính sách đối với nền kinh tế Việt Nam.