Hội thảo

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Năng lực cạnh tranh ngành Viễn thông Việt Nam"

11/11/2004 - 1931 lượt xem

Khu vực viễn thông ở Việt nam đã và đang phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua cùng với những thay đổi đáng kể. Công nghệ mới tiên tiến được ứng dụng một cách nhanh chóng. Sự phát triển của khu vực viễn thông ở Việt nam có thể lý giải một phần nhờ việc áp dụng tự do hoá và cạnh tranh. So với các nước phát triển muộn hơn trong khối ASEAN, Việt nam đang tiến tới một cơ cấu cạnh tranh ở hầu hết các thị trường. Suốt một thời gian dài duy trì chế độ độc quyền Nhà nước, cho đến nay, khu vực viễn thông ở Việt nam vẫn do các doanh nghiệp Nhà nước chi phối. Tuy nhiên, việc mở cửa và tự do hoá đã được bắt đầu từ giữa thập niên 1990 và được thúc đẩy trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau khi ban hành Pháp lệnh về BCVT Nhiều hoạt động đã được triển khai ở Việt nam để thúc đẩy tự do hoá và cạnh tranh, tuy vậy Việt nam vẫn còn phải trải qua một chặng đường dài để có thể thực sự tạo ra cơ cấu cạnh tranh hiệu quả cho khu vực viễn thông.

Báo cáo có ba phần chính. Phần Một mô tả vắn tắt về khu vực viễn thông, tập trung vào các khía cạnh chính như tốc độ tăng trưởng, cơ sở hạ tầng, cơ cấu ngành và đánh giá/ so sánh tình hình tự do hoá và cạnh tranh ở Việt nam với các nước ASEAN. Phần Hai của Báo cáo trình bày kết quả khảo sát khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông. Phần Ba và là phần quan trọng nhất của Báo cáo sẽ nghiên cứu những hạn chế về luật pháp và các khía cạnh khác đối với cạnh tranh.