Hội thảo

Hội thảo: "Phân cấp quản lý - kinh nghiệm thực tế về phân cấp quản lý lập kế hoạch và lập ngân sách như là một phần của Chiến lược Xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn diện & cải cách hành chính"

18/11/2004 - 1039 lượt xem

Tại hội thảo đã nghe một số báo cáo của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương và của đại diện các tổ chức quốc tế như WB, UNDP,… Nội dung chính của cuộc hội thảo này xoay quanh việc đánh giá thực trạng quá trình phân cấp quản lý về hành chính, về nguồn vốn đầu tư, về ngân sách, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,… trong đó nêu bật những vấn đề còn tồn tại trong việc đổi mới công tác lập kế hoạch cấp cơ sở. Hội thảo đánh giá cao thành tựu hết sức to lớn đã đạt được trong những năm gần đây của Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân ở những vùng khó khăn và thừa nhận một trong những yếu tố tạo nên thành tựu to lớn này là sự phân cấp ngày càng nhiều và càng mạnh từ chính quyền trung ương xuống chính quyền địa phương và thực hiện quy chế dân chủ.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay việc phân cấp và phối hợp thực hiện còn gặp một số trở ngại, xuất phát từ 5 nguyên nhân chính:

- Chưa xác định cụ thể và rõ ràng nhiệm vụ của Nhà nước nói chung và nhiệm vụ chính quyền các tỉnh nói riêng;

- Thiết chế Nhà nước vẫn theo xu hướng tập trung nên quá trình phân cấp diễn ra còn chậm, không đồng bộ, toàn diện;

- Còn có sự thiếu chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch ở cấp chính quyền địa phương;

- Việc phân cấp vẫn chưa hợp lý, vẫn chủ yếu theo quy mô chứ chưa theo tính chát công việc;

- Cơ cấu thu ngân sách chưa lành mạnh.

Để thúc đẩy quá trình phân cấp và phối hợp thực hiện có hiệu quả, nhiều giải pháp (trước mắt và lâu dài) đã được đề xuất trong Hội thảo. Chẳng hạn: trước mắt cần tiến hành rà soát thực trạng và nội dung quy trình lập kế hoạch ở cấp tỉnh để làm cơ sở xác định những lĩnh vực, những nhiệm vụ có thể phân cấp; đảm bảo ổn định mức chi ngân sách cho các tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp vùng;… Về dài hạn, cần tiến hành nghiên cứu, xác định cụ thể nhiệm vụ của Nhà nước trong quản lý kinh tế và quản lý xã hội để có cơ sở sửa đổi một số quy định không phù hợp trong Hiến pháp và các Luật liên quan; nghiên cứu xác định những nhiệm vụ phân cấp cho cấp dưới,…