Hội thảo

Hội thảo “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

29/04/2005 - 1705 lượt xem

Tại hội thảo, các diễn giả trình bày và tập trung tranh luận một số nội dung liên quan đến lý luận, kinh nghiệm xây dựng cũng như thực thi thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Cụ thể, là:

- Lý luận về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, các mô hình thể chế kinh tế thị trường và việc lựa chọn mô hình ở VN;

- Đổi mới pháp luật để phục vụ cho quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam;

- Các chủ thể quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: DNNN, các tổ chức xã hội, xã hội dân sự,…

- Các giải pháp hỗ trợ nhằm phát triển các loại thị trường ở Việt Nam đến năm 2010.

Trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu và các ý kiến đóng góp của các chuyên gia tại Hội thảo, Viện NCQLKTTW sẽ hoàn thành Đề án trình Chính phủ về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” góp phần hòan thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt nam thời gian tới.