Hội thảo

Hội thảo "Tập đoàn kinh tế - Các vấn đề thực tiễn và đề xuất chính sách"

02/06/2005 - 1701 lượt xem

- Tư vấn trong nước trình bày báo cáo nghiên cứu về các vấn đề thực tiễn hình thành tập đoàn kinh tế trên cơ sở Tổng công ty nhà nước- Trường hợp của Tổng công ty xi măng Việt Nam.

- Ông Trần Tiến Cường, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày Dự thảo đề án hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế ở Việt Nam – Các đề xuất chính sách. Dự thảo nêu lên các vấn đề cơ bản đối với việc hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trên cơ sở các Tổng công ty nhà nước.

- Đại diện của các tổng công ty và cơ quan nhà nước bình luận về hai báo cáo của các diễn giả và liên hệ so sánh với các đề án cụ thể của các tổng công ty chuyển sang tập đoàn.

- Tư vấn quốc tế bình luận và trao đổi kinh nghiệm về các trường hợp điển hình của tập đoàn kinh tế, các vấn đề có liên quan đến việc hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế nói chung và liên hệ đối với trường hợp của Việt Nam.

- Các đại biểu trao đổi về các vấn đề liên quan đến các đề án, mô hình tập đoàn, phương thức tiến hành.