Hội thảo

Hội thảo: "Kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp nhà nước: Bài học từ Trung Quốc và các nước OECD"

29/06/2005 - 1708 lượt xem

Bài trình bày của ông William P.Mako xoay quanh các vấn đề:

- Tiến trình quản lý tài sản nhà nước ở Trung Quốc từ năm 1983 đến năm 2003 với những điểm nổi bật: Phân tách, tập trung, và đa dạng hóa loại hình sở hữu

- Quản trị doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc trước năm 2003

- Những cải cách gần đây của Trung Quốc, trong đó nổi bật là việc thành lập Hội đồng quản lý và giám sát tài sản nhà nước (SASACs). Nội dung được bàn luận bao gồm: Hỗ trợ của SASAC về vấn đề Hội đồng quản trị; Tuyển dụng và sa thải cán bộ cao cấp; Giám sát hoạt động và chế độ thù lao khuyến khích; Mức thù lao dành cho ban lãnh đạo cao cấp: DNNN so với DNTN; Báo cáo tài chính; Chính sách cổ tức và thặng dư tiền mặt; Giao dịch với các bên liên quan; Bảo hộ các cổ đông thiểu số; Phân loại cổ phần, giá cổ phần, và định giá; Phản hồi đối với cổ phiếu không được chuyển nhượng; Các hoạt động chủ yếu của DNNN, v.v.

- Các cách tiếp cận thay thế của OECD với những trường hợp cụ thể tại các nước Áo, Thụy Điển, Mỹ, Singapore…

- Một số hướng dẫn của OECD đối với DNNN: tách bạch chức năng quản lý và chủ sở hữu; Sân chơi bình đẳng cho các DNNN và DN ngoài quốc doanh; Tập trung hóa chức năng sở hữu nhà nước; Không có sự can thiệp của cổ đông vào công việc quản lý hàng ngày của công ty; "Không gian" cho HĐQT của các DNNN; Đối xử công bằng với các cổ đông; Tính minh bạch.