Hội nghị hội thảo

Hội thảo về "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng ở Việt Nam"

16/09/2005 - 1744 lượt xem

Báo cáo chính của Hội thảo đã đưa ra những kết luận quan trọng về tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt nam trong thời gian từ 1988 trở lại đây. Về cơ bản, báo cáo khẳng định FDI có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế ở Việt nam trong thời gian qua và mức độ đóng góp tăng lên khi Việt Nam chính thức hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Vốn con người không chỉ là đại lượng xác định tăng trưởng ở Việt Nam, mà còn làm tăng đóng góp của FDI tới tăng trưởng. Báo cáo cũng kết luận rằng FDI là nguồn vốn bổ sung cho vốn trong nước, chứ không phải là vốn thay thế. Kết luận này cho phép bác bỏ tác động lấn át đầu tư của FDI ở tổng thể nền kinh tế, nhưng không có nghĩa là tác động lấn át không xảy ra ở các ngành hoặc đối với các thành phần kinh tế khác.

Về tác động gián tiếp, bằng phương pháp phân tích hồi quy, sử dụng số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu cho rằng có sự khác biệt rõ rệt về năng suất lao động các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.Năng suất cao hơn của doanh nghiệp FDI đã có tác động tràn tới doanh nghiệp trong nước tức là làm cho năng suất lao động của các doanh nghiệp trong nước tăng lên. Tuy nhiên báo cáo chỉ ra rằng, tác động tràn hầu như chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp tưnhân và có tính giảm dần theo quy mô lao độngcủa doanh nghiệp.

Dựa trên các kết luận rút ra, Báo cáo đã đưa ra những kiến nghị quan trọng tập trung vào đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cải thiện vốn con người, thúc đầy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam, tiếp tục đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng có chiến lược rõ ràng thu hút các công ty lớn của nước ngoài.