Hội thảo

Hội thảo về "Xây dựng và hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam"

13/10/2005 - 1674 lượt xem

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu đã tập trung trình bày vào một số nội dung quan trọng như:

(i) lý luận về thể chế kinh tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN;

(ii) một số kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, vận hành các mô hình thể chế kinh tế thị trường ở các nước Tư bản phát triển, ở một số nước Đông Âu và đặc biệt là mô hình “kinh tế thị trường XHCN” của Trung Quốc và từ đó đưa ra các gợi ý đối với Việt Nam (cả từ bài học thành công cũng như thất bại ở các nước);

(iii) đề cập tới thực trạng phát triển hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam thời gian qua, chủ yếu trên 4 vấn đề chính: khung luật pháp, chủ thể kinh tế tham gia thị trường, các loại hình thị trường yếu tố chủ yếu và cơ chế thực thi thể chế kinh tế;

(iv) cuối cùng, là một số quan điểm và định hướng cơ bản cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

Cũng tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều bình luận của các chuyên gia thuộc các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu,… đánh giá cáo kết quả nghiên cứu của Viện. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng nhận được một số ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để giúp hoàn thiện báo cáo như: cần làm rõ về mặt lý luận tư hữu, công hữu, vai trò chủ đạo của DNNN..; tách rạch ròi vai trò của Nhà nước trong quản lý và vai trò của Nhà nước làm kinh tế; bổ sung cơ chế giám sát, cơ chế điều hoà, phân bổ nguồn lực và các vấn đề khác.