Hội nghị hội thảo

Hội thảo về “Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam”

02/11/2005 - 1696 lượt xem

Tại hội thảo, TS. Chu Tiến Quang, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt những phát hiện và kết quả chính của đề tài, tập trung vào các nội dung sau đây:

(i) Cơ sở lý luận và nội dung chính của phát triển bền vững trong nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản;

(ii) Phân tích tác động của chính sách nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản đến phát triển bền vững;

(iii) Đề xuất một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản h­ướng tới phát triển bền vững.

Các bình luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đồng tình về cách tiếp cận, hướng phân tích và những kết quả phân tích của đề tài. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng nhận được một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo như: Ngoài việc đánh giá tác động tích cực và hạn chế của từng nhóm chính sách tới phát triển bền vững trong nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản thì nên xem xét đánh giá tác động chung, qua lại giữa các chính sách tới phát triển bền vững; bổ sung thêm các ví dụ minh họa từ khảo sát, điều tra thực tế của nhóm nghiên cứu, bổ sung thêm bảng biểu, đồ thị sơ đồ phân tích xu hướng vào báo cáo đề tài để tăng tính thuyết phục.