Hội thảo

Hội thảo về "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở giảm chi phí"

05/12/2005 - 1609 lượt xem

Năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định sự phồn thịnh và phát triển hay tụt hậu và khó khăn của đất nước. Nền kinh tế Việt Nam đang thuộc giai đoạn phát triển dựa trên các yếu tố đầu vào và đầu tư trọng tâm vào các yếu tố sản xuất, vì vậy việc nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế cần được tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế khẳng định ngay cả các nước có trình độ phát triển cao, được coi là có môi trường kinh doanh thuận lợi, vẫn đang tìm mọi cách để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, với chi phí sản xuất kinh doanh ngày càng thấp cho các doanh nghiệp.