Hội thảo

Hội thảo về: "Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam"

23/12/2005 - 1629 lượt xem

Tham dự hội thảo có đại diện của một số Bộ, ngành Trung ương, Viện nghiên cứu, trường đại học và đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư của một số địa phương.

TS. Chu Tiến Quang, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu chính của đề tài, tập trung vào phân tích cơ sở lý luận và nội dung của phát triển bền vững trong nông, lâm, ngư nghiệp; đi sâu phân tích thực trạng tác động của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tới phát triển bền vững theo 7 nhóm chính sách (đất đai, lao động, đầu tư, khoa học công nghệ, thị trường, tài chính, và cơ sở hạ tầng) trên cả hai khía cạnh ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển nông, lâm, ngư nghiệp bền vững; phân tích ảnh hưởng của các chương trình triển nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản đến phát triển bền vững; đề xuất một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản hướng tới phát triển bền vững thời gian tới.

Các phản biện và đại biểu tham gia hội thảo đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất trí với các kiến nghị mà đề tài đã nêu ra đảm bảo tính khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, tính khả thi cao.