Hội nghị hội thảo

Báo cáo: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam

29/12/2005 - 1700 lượt xem

Chủ đề:

Báo cáo “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam”

Diễn giả:

- Tiến sĩ Trần Tiến Cường, Trưởng ban Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý KTTW.

Bình luận báo cáo

- Tiến sĩ Ngô Văn Điểm, Phó trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên Trợ lý Tổng bí thư, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại, Bộ Thương mại.

- Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học lao động, Bộ Lao động TB-XH.

- Thạc sĩ Nguyễn Trọng Ninh, Phó cục trưởng Cục quản lý nhà, Bộ Xây dựng.

- Góp ý của các đại biểu đại diện của các Bộ ngành có liên quan (Ngân hàng Nhà nước VN, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công nghiệp, Bộ Nội vụ,...) và các doanh nghiệp.

Nội dung:

Báo cáo “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam” được tổng hợp từ các báo cáo chuyên đề đưa ra tại Hội thảo ngày 09/11/2005 và một số tài liệu và nghiên cứu khác. Nội dung chính bao gồm:

- Tổng quan về thể chế kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế về cải cách và hình thành thể chế kinh tế thị trường đối với khu vực doanh nghiệp.

- Thực trạng khung thể chế đối với các doanh nghiệp Việt Nam: Khung pháp luật về các loại hình doanh nghiệp; thể chế gia nhập và rút lui khỏi thị trường của các doanh nghiệp; thể chế điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp; thể chế về lao động, tiền lương đối với các doanh nghiệp; và thể chế hoạt động khoa học công nghệ của các doanh nghiệp.

- Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp Việt Nam: hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức loại hình doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với quá trình gia nhập và rút khỏi thị trường; hoàn thiện thể chế kiên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Hội thảo nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp, tiếp tục thúc đẩy nhanh quá trình đa dạng hoá sở hữu các doanh nghiệp nhà nước hiện nay; giảm số lượng doanh nghiệp mà nhà nước tiếp tục giữ quyền chi phối, nhấn mạnh hơn đối với giải pháp thực hiện (về phía nhà nước và các doanh nghiệp) để hình thành thể chế kinh tế thị trường tốt cho các doanh nghiệp