Hội thảo

Hội thảo về “Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến sản xuất và tiêu thụ cà phê, chè và điều ở Việt Nam"

30/12/2005 - 1732 lượt xem

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

Những lý luận và các quan niệm khoa học kinh tế, quản lý, xã hội học về toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế, sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đưa ra khung phân tích cho việc đánh giá tác động của hội nhập kinh tế đối với sản xuất và tiêu thụ cà phê, chè và điều.

Chỉ ra các yếu tố tác động tới sản xuất, tiêu thụ cà phê, chè và điều, trong đó tập trung vào xem xét các yếu tố của hội nhập kinh tế. Đưa ra một số xu hướng biến đổi sản xuất và tiêu thụ cà phê, chè và điều trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, đề xuất những những giải pháp về chính sách, cơ chế và quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tiêu thụ cà phê, chè và điều trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá.

Sau khi nghe phần trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài, hội thảo đã nghe các phản biện và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cho đề tài. Các ý kiến đã đồng ý với kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã đạt được những thành công về việc xác định khung phân tích, các chỉ tiêu đánh giá, cách nhận định từ hệ thống hoá lý thuyết đến thực hiện đánh giá thực tế. Đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về tác động của hội nhập đến hàng nông sản Việt Nam. Kết quả của đề tài là một công trình khoa học công phu, đáng tin cậy và có tính thực tiễn cao