Hội thảo

Hội thảo báo cáo giữa kỳ đề tài: “Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trực tiếp và phát triển bền vững”

14/02/2006 - 1526 lượt xem

Nội dung chính của nghiên cứu bao gồm phân tích những thay đổi trong chính sách đầu tư nước ngoài; thực tế tác động của những chính sách đó dưới ba góc độ của phát triển bền vững là kinh tế, xã hội, môi trường; đồng thời đưa ranhận xét và kiến nghị.

Báo cáo được đánh giá cao về khối lượng và chất lượng thông tin. Các đại biểuchủ yếuthảo luận về việc tổng hợp và kết nối bố cục của ba nội dung chính nêu trên, tính chất khái quát, đánh giá chính sách và thực tiễn trên quan điểm phát triển bền vững của đề tài. Khía cạnh môi trường được các đại biểu đặc biệt quan tâm chú trọng và tranh luận.

Dự kiến báo cáo cuối kỳ sẽ được hoàn thiện vào tháng 3-2006