Hội thảo

Hội thảo về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường"

25/05/2006 - 1733 lượt xem

Tại hội thảo, ngoài những vấn đề liên quan đến lý luận về thể chế kinh tế, thể chế kinh tế thị trường,… (đã được bàn luận nhiều tại 2 cuộc hội thảo ngày 29/4 và 12/10/2005), nhóm nghiên cứu đã tập trung trình bày, xoáy sâu vào một số nội dung quan trọng như:

(i) thực trạng quá trình xây dựng thể chế kinh tế trong những năm qua ở Việt Nam dưới 4 góc độ: hệ thống pháp luật; vai trò của các tác nhân kinh tế chính của thị trường (nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự); cơ chế vận hành thể chế kinh tế và các thể chế các thị trường yếu tố sản xuất cơ bản;

(ii) Một số quan điểm điểm chủ đạo và các định hướng giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện thể chế kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.

Trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu và các ý kiến đóng góp của các chuyên gia tại Hội thảo, Viện NCQLKTTW sẽ hoàn thành Đề án tổng hợp về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam” và dự kiến sẽ phát hành sách.