Hội thảo

Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

16/06/2006 - 1578 lượt xem

- Chuyên đề 1: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn” – do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW thực hiện.

- Chuyên đề 2: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường tài chính ở Việt Nam” – do Viện Khoa học Tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện.

- Chuyên đề 3: “Xây dựng thể chế cạnh tranh thị trường của Việt Nam” – do Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Thương Mại) thực hiện.

- Chuyên đề 4: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với khu vực doanh nghiệp Việt Nam” – do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW thực hiện.

- Chuyên đề 5: “Cải cách tổ chức và phương thực hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam” – do Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ) thực hiện.

- Nghiên cứu tổng hợp: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” – do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW thực hiện.

Nội dung chính trong báo cáo nghiên cứu tổng hợp gồm: (i) đưa ra khung lý luận về thể chế và các mô hình xây dựng, vận hành thể chế kinh tế thị trường ở một số nước, đặc biệt có đề cập tới khung lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (qua các lần Đại hội Đảng); (ii) phân tích thực trạng phát triển của hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới 4 giác độ: khung luật pháp, chủ thể tham gia thị trường, cơ chế thực thi và các loại hình thị trường yếu tố; (iii) từ phân tích thực trạng đề xuất một số quan điểm và định hướng cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Các báo cáo nghiên cứu chuyên đề và báo cáo nghiên cứu tổng hợpđược lưu tại Thư viên, Trung tâm Thông tin tư liệu - Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW.