Hội nghị hội thảo

Hội thảo về "Cung cấp dịch vụ công tại cấp huyện và xã ở khu vực nông thôn"

15/12/2006 - 1475 lượt xem

Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo có 3 chương chính:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ công ở khu vực nông thôn

Chương 2: Thực trạng cung cấp dịch vụ công nông thôn tại cấp huyện và xã

Chương 3: Một số vấn đề tồn tại và kiến nghị biện pháp cung cấp dịch vụ công tại cấp huyện và xã.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ công và dịch vụ công ở nông thôn;

- Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ công ở cấp huyện và cấp xã tại khu vực nông thôn;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế cung cấp dịch vụ công tại các vùng nông thôn.