Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Các tổ chức xã hội dân sự trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”

17/05/2007 - 1516 lượt xem

Cuôc hội thảo tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Làm rõ các khái niệm về Xã hội dân sự nói chung, khung pháp luật cho hoạt động của các tổ chức Xã hội dân sự tại Việt Nam, mô hình quan hệ giữa Xã hội dân sự của các chủ thể thị trường khác, thay đổi vai trò của các tác nhân xã hội chính, vai trò của Xã hội dân sự trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Xã hội dân sự tại Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều Bộ, Ngành, cơ quan, Viện nghiên cứu như Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Thương mại, các cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoach và Đầu tư,..