Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Diễn đàn các chính sách kinh tế, xã hội và hành chính ở Việt Nam”

05/10/2007 - 1187 lượt xem

Tiến sỹ Lê Việt Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có bài tham luận “Lộ trình cải cách và đẩy mạnh công nghiệp hóa- Những thành tựu và khó khăn nhìn từ năm 2007”. Tác giả đã phân tích những khó khăn, thuận lợi, thách thức và cơ hội cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội và cải cách hành chính ở nước ta trong những năm tới, các yếu tố chính tác động tới tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2007 như đầu tư, lao động, xuất khẩu và tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát, các thành quả đạt được trong lĩnh vực xã hội và môi trường và cải cách hành chính công.

Tiếp nối với bài tham luận của tiến sỹ Lê Việt Đức “Lộ trình cải cách và đẩy mạnh công nghiệp hóa- Những thành tựu và khó khăn nhìn từ năm 2007”, tiến sỹ Võ Trí Thành đã trình bày về những giải pháp chính sách để đảm bảo phát triển bền vững. Các chính sách được đề cập đến bao gồm các chính sách/ biện pháp trước mắt về giá, tài khóa và tiền tệ nhằm bình ổn các cân đối vĩ mô trong nền kinh tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững và một loạt các biện pháp/chính sách dài hơi hơn cần được xem xét thực hiện, tập trung vào 7 gói giải pháp chính bao gồm: (1) Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, (2) Cải cách hành chính, (3) Phòng, chống tham nhũng, (4) Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, (5) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, (6) Cải cách chính sách tiền lương, và (7) Cải cách thể chế kinh tế thị trường..

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh đã phân tích môi trường kinh doanh ở Việt Nam, từ các điều kiện để gia nhập thị trường đến điều kiện để rút khỏi thị trường, bộ máy quản lý hành chính và các cơ quan bảo vệ pháp luật và kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Tác giả đã những khó khăn, thuận lợi và đánh giá của quốc tế về các yếu tố này để đưa ra dự đoán về triển vọng môi trường kinh doanh sắp tới ở Việt Nam.

Dịch vụ công là một lĩnh vực rất cần có sự đổi mới về quản lý nhà nước. Tiến sỹ Đặng Đức Đạm đã có bài tham luận về ”Đổi mới quản lý nhà nước về dịch vụ công”. Tác giả đã phân tích về tình hình đổi mới quản lý nhà nước về dịch vụ công, tập trung vào hai ngành dịch vụ quan trọng là y tế và giáo dục và đưa ra một số kiến nghị nhằm đổi mới quản lý nhà nước về dịch vụ công