Hội thảo

Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

20/11/2007 - 1139 lượt xem

Tham dự Hội thảo có các thành viên của Ban Biên tập, các thành viên trong tổ thư ký chuẩn bị đề án. Đại diện của Bộ Tư pháp đã trình bày về “Thể chế về sở hữu” trong đó đưa ra những lý luận về vấn đề sở hữu, tiêu chí xác định sở hữu và thực tiễn liên quan ở Việt Nam. Báo cáo của Bộ Công thương đề cập về các vấn đề thể chế về môi trường và việc thực hiện các cam kết hội nhập. Đại diện của Bộ Giáo dục bàn luận về vấn đề quản lý nhà nước đối với giáo dục.Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận rất tích cực, đóng góp cho Ban biên tập đề án những ý tưởng hay về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.