Hội nghị hội thảo

Thông báo buổi Hội thảo: "Hội nhập và Phát triển kinh tế ở Việt Nam: Những thách thức"

04/06/2009 - 1183 lượt xem

Trong chương trình làm việc tại Việt Nam, Ông Murray Smith có bài thuyết trình về "Hội nhập và Phát triển kinh tế ở Việt Nam: Những thách thức" tại Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Bài thuyết trình giới thiệu kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ dự án nghiên cứu về vượt qua thách thức để Việt Nam hội nhập sâu hơn do Ủy bản Châu Âu tài trợ.

Nội dung chính của buổi thuết trình gồm.
- Phân tích vai trò của thương mại và hội nhapạ trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong vòng 2 thập kỷ gần đây;
- Nghiên cứu tác động của hội nhập đến một số lĩnh vực cụ thể như dệt may; thiết bị vận tải; sản phẩm dược; sản phẩm điện tử; thiết bị tạo năng lượng; dịch vụ xây dựng; dịch vụ phân phối.dịch vụ bưu chính viễn thông và dịch vụ tài chính;
- Xem xét đồng thời những tác động tĩnh và động đến nền kinh tế;
- Đánh giá triển vọng phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu hơn.

Trân trọng kính mời./.