Ngoài nước

Khảo sát tại Đan Mạch và Ba Lan về Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường và vai trò của xã hội dân sự" (từ ngày 28/8 đến ngày 9/9/2006)

19/03/2006 - 3673 lượt xem

Một số thông tin chính Đoàn khảo sát thu được trong các buổi làm việc gồm:

  • Các hoạt động chủ yếu và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn các DNNVV Đan Mạch;
  • Các vấn đề liên quan đến đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đan Mạch: Môi trường kinh doanh, việc tạo lập cơ sở kinh doanh, hoạt động xúc tiến đầu tư, ...
  • Vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Đan Mạch
  • Quan hệ đối tác công tư tại Đan Mạch
  • Quá trình tư nhân hóa tại Ba Lan, chủ yếu được thực hiện thông qua phương pháp tư nhân hóa trực tiếp và tư nhân hóa gián tiếp
  • Thông tin và đầu tư nước ngoài tại Ba Lan
  • Xã hội dân sự - Các tổ chức phi chính phủ tại Ba Lan
  • Một số nội dung về cải cách hành chính và về công chức tại Ba Lan

(Bản Báo cáo được lưu tại Thư viện Viện NCQLKT TW)

Tệp đính kèm:
tu_nhan_hoa_DNNN_o_Ba_Lan.pdf