Ngoài nước

Báo cáo khảo sát tại Úc và Niu Di Lân từ ngày 01-12/08/2014

12/09/2014 - 9976 lượt xem

Mục tiêu của chuyến khảo sát là:

1. Học hỏi phương pháp, cách thức xây dựng bảng hỏi, chọn mẫu điều tra doanh nghiệp,quá trình tiến hành thực hiện điều tra, phân tích, xử lý số liệu,và công bố kết quả từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm;

2. Học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng, thực hiện chỉ số/kinh doanh bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong thời gian làm việc tại hai nước, Đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia tại các cơ quan: Cơ quan thống kê quốc gia Úc (ABS), Trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp Úc (ACCR), Trung tâm bền vững doanh nghiệp Úc (SBA), Viện quản lý Niu Di lân (NZIM), Cơ quan thống kê quốc gia Niu Di lân và Quỹ Footprint Niu Di lân.

Nội dung báo cáo xem tại đây.