Đề tài NCKH cấp bộ

Nghiên cứu thể chế thúc đẩy mua sắm công xanh ở Việt Nam

09/04/2018 - 1434 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thể chế thúc đẩy mua sắm công xanh ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Công Hoà - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Quản lý kinh tế

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu tổng quát của đề tài: Hoàn thiện thể chế mua sắm xanh ở Việt Nam thông qua hình thức mua sắm công xanh.

- Mục tiêu cụ thể của đề tài: 

+ Phân tích cơ sở lý luận về thể chế mua sắm công xanh;

+ Tổng quan thể chế mua sắm công xanh, phân tích các rào cản về thể chế cản trở mua sắm công xanh ở Việt Nam;

+ Đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy mua sắm công xanh ở Việt Nam.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu:

- Thể chế chính thức: bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về (i) các chính sách thông qua các văn bản quy phạm pháp luật về mua sắm công, mua sắm công xanh; (ii) các cơ chế triển khai; và (iii) các bên liên quan theo phân cấp hành chính (trung ương đến địa phương) và đối tượng thực hiện (nhà nước, doanh nghiệp).

- Thể chế không chính thức: Đề tài chỉ tập trung phân tích dưới góc độ nhận thức về mua sắm công xanh, không đề cập đến yếu tố văn hóa và tập quán xã hội.

Phạm vi nghiên cứu:

 - Thời gian: Tập trung nghiên cứu từ năm 2012, định hướng 2030

- Không gian: trong phạm vi cả nước

- Nội dung: tập trung nghiên cứu 3 khía cạnh của thể chế, bao gồm (i) các chính sách thông qua các văn bản quy phạm pháp luật về mua sắm công, mua sắm công xanh; (ii) các cơ chế triển khai; và (iii) các bên liên quan theo phân cấp hành chính (trung ương đến địa phương) và đối tượng thực hiện (nhà nước, doanh nghiệp).

4. Phương pháp nghiên cứu

- (i) Phân tích tổng quan tài liệu;

- (ii)Phương pháp phân tích SWOT;

- (iii) Thảo luận nhóm trọng tâm.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thể chế mua sắm công xanh

- Chương 2:Thực trạng thể chế mua sắm công xanh ở Việt Nam

- Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế mua sắm công xanh ở Việt Nam

- Kết luận