Đề tài NCKH cấp bộ

Tăng trưởng năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng giải pháp

30/03/2017 - 2315 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Tăng trưởng năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng giải pháp

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Xuân Nghiêm

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp;

- Phân tích thực trạng về năng suất và tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp ở Việt Nam;

- Phân tích các yếu tố tác động đến năng suất và tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp Việt Nam;

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng suất và tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Năng suất lao động và tăng trưởng năng suất lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam

 - Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

  + Về không gian:  Hoạt động nông nghiệp trong cả nước.

  + Về thời gian:  Từ năm 2000-2015 và kiến nghị tăng NSLĐ nông nghiệp Việt Nam đến 2015 (10 năm tới).

  + Về nội dung: Thực trạng và các nhân tố tác động đến tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp (Nhóm nhân tố nguồn lực,  Nhóm nhân tố chính sách và  nhóm nhân tố khác)

Phân tích định tính: Sử dụng các phương pháp phân tích như: tổng hợp, mô tả, thống kê so sánh

Phân tích định lượng:

         _ Sử dụng Phương pháp Shift-Share Analysis (SSA) tổng quát để đánh giá đóng góp của ngành và chuyển dịch cơ cấu tới tăng trưởng NSLĐ

         _ Sử dụng phân tích hồi quy đa biến dựa vào hàm sản xuất và phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để xác định mối tương quan giữa các nhân tố sản xuất với NSLĐ nông nghiệp

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp

- Chương  2: Thực trạng tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp ở Việt Nam

- Chương 3: Giải pháp nâng cao tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp ở Việt Nam.

- Kết luận