Đề tài NCKH cấp bộ

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ đời sống người lao động (2009 -2010)

16/03/2010 - 2461 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là phân tích chính sách, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, và những “thiếu hụt” về chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; rút ra các kết luận và đưa ra kiến nghị một số gợi ý chính sách phục vụ cho thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải thiện đời sống người lao động.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

Là các chính sách căn bản liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các khu sản xuất tập trung.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Phân tích thực trạng ban hành và áp dụng các chính sách đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong các khu sản xuất tập trung. Dựa trên kết quả phân tích, đề tài sẽ đề xuất các phương hướng hoàn thiện chính sách cho thời gian tới.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Giới thiệu một số khái niệm và kinh nghiệm quốc tế

Chương II. Thực trạng ban hành và thực hiện các chính sách cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại các khu sản xuất tập trung

Chương III: Một số quan điểm chủ đạo và kiến nghị giải pháp về hoàn thiện chính sách đối với người lao động trong các khu sản xuất tập trung

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.