Đề tài NCKH cấp bộ

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

16/03/2010 - 3047 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Tùng, Chuyên viên – Ban Thể chế kinh tế

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số kiến nghị về chính sách phát triển vùng cho Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu về các vấn đề trong phát triển vùng cũng như công cụ chính sách phát triển vùng.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Thời gian: từ 20 năm trở lại đây và đề xuất đến năm 2020.

Không gian: Cả nước

Nội dung: Chính sách vùng trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp từ nguồn tài liệu, phương pháp chuyên gia, phương pháp so sánh mô hình và phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển vùng.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển vùng

Chương II. Một số kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển vùng

Chương III: Thực trạng quá trình xây dựng và thực hiện chính sách vùng ở Việt Nam trong 20 năm qua

Chương IV: Định hướng một số chính sách phát triển vùng ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.

Tệp đính kèm:
Tom_tat_De_tai_cap_bo_2010.pdf