Đề tài NCKH cấp bộ

Chính sách và giải pháp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2010 - 2239 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Chính sách và giải pháp thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là rà soát,nghiên cứu và đề xuất các ý kiến cho việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ người tiên dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ chế, chính sách hiện hành khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và khuyến khích doanh nghiệp trong nước sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích và sử dụng số liệu từ năm 2007 đến nay. Các giải pháp đề xuất đề ra nhằm áp dụng cho giai đoạn từ 2010 – 2015.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp từ nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài, phỏng vấn, trao đổi chuyên sâu đối với một số cơ quan ở Trung ương; tổ chức toạ đàm, hội nghị về tiêu dùng và sản xuất trong nước.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước

Chương II. Tình hình tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường nội địa và cơ chế, chính sách hiện hành đối với người tiêu dùng Việt Nam

Chương III: Đề xuất chính sách giải pháp khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.