Đề tài NCKH cấp bộ

Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam: Cơ sở lý luận, thực trạng và định hướng nâng cao hiệu quả đầu tư

16/03/2010 - 2464 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam: Cơ sở lý luận, thực trạng và định hướng nâng cao hiệu quả đầu tư

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Chung, Trưởng ban – Ban Chính sách đầu tư

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số định hướng nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Về không gian: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi vĩ mô về vốn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Về thời gian: Đề tài nghiên cứu từ năm 2000 đến năm 2009 và kiến nghị chính sách cho đến năm 2020.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp từ nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài, phương pháp phân tích định lượng và phương pháp chuyên gia, chuyên khảo.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Những vấn đề cơ bản về đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

Chương II. Thực trạng đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta

Chương III: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.