Đề tài NCKH cấp bộ

Khung pháp lý đối với các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập: Luận cứ, kinh nghiệp quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam

16/03/2010 - 2409 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Khung pháp lý đối với các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập: Luận cứ, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên – Ban Chính sách dịch vụ công

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích cuối cùng của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng khung pháp lý cho việc hình thành và phát triển các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập ở Việt Nam.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống các quy định luật pháp liên quan đến việc thành lập, địa vị pháp lý cơ chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập bao gồm cả tổ chức sự nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận và không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: lĩnh vực sự nghiệp bao gồm rất rộng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề tài chỉ giới hạn đối với các tổ chức sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ vì ba lĩnh vực này có tác động rộng lớn đến phạm vi toàn xã hội.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp từ nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài, phương pháp khảo sát và phương pháp chuyên gia, phỏng vấn.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và áp dụng khung pháp lý về hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập

Chương II. Đánh giá thực trạng xây dựng và áp dụng khung pháp lý về hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập ở Việt Nam

Chương III: Một số kiến nghị về xây dựng và áp dụng khung pháp lý cho hoạt động của các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập ở Việt Nam

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.