Đề tài NCKH cấp bộ

Tương tác giữa chính sách neo tỷ giá hối đoái, lạm phát và vấn đề đô la hóa: Một số giải pháp chính sách

16/03/2011 - 2886 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Tương tác giữa chính sách neo tỷ giá hối đoái, lạm phát và vấn đề đô la hoá: Một số giải pháp chính sách

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Tú Anh, Phó Trưởng ban - Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn về mối tương tác giữa tỷ giá, đô la hoá và lạm phát. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong việc kiềm chế lạm phát và chống đô la hoá.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tương tác giữa tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất và đô la hoá. Tỷ giá trong nghiên cứu này là giá giữa đồng USD và đồng VNĐ.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Nội dung: chính sách neo tỷ giá hối đoái và tương tác của nó đối với lạm phát, lãi suất và đô la hoá 1999-2010.

Thời gian: 1999-2010

Không gian: Nền kinh tế Việt Nam.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng cách tiếp cận định tính và định lượng: Sử dụng mô hình quy hồi VAR để ước lượng ảnh hưởng của chính sách tỷ giá đối với hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng là sản lượng và lạm phát.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái và chế độ tỷ giá hối đoái

Chương II. Tổng quan quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam, tình trạng đô la hoá và chính sách tỷ giá giai đoạn 1989-2011

Chương III: Tương tác giữa tỷ giá lãi suất và lạm phát trong môi trường đô la hoá cao

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.