Đề tài NCKH cấp bộ

Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào nông thôn ở Việt Nam

01/04/2016 - 3972 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào nông thôn ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải – Trưởng ban Chính sách Phát triển nông thôn

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận và đặc điểm của môi trường đầu tư nông thôn;

- Phân tích thực trạng môi trường đầu tư nông thôn, làm rõ những khó khăn, bất cập và nguyên nhân đang cản trở việc thu hút đầu tư vào nông thôn;

- Đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nông thôn.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Môi trường đầu tư nông thôn, các rào cản đối với môi trường đầu tư trong thu hút đầu tư vào nông thôn

- Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp định tính, thu thập và phân tích các lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về môi trường đầu tư nói chung và môi trường đầu tư nông thôn nói riêng; tổng quan và phân tích các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến môi trường đầu tư và thu hút đầu tư vào nông thôn, thu thập phân tích các thông tin thứ cấp về thực trạng môi trường đầu tư nông thôn, tham khảo ý kiến chuyên gia trong một số lĩnh vực liên quan như đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp về nội dung môi trường đầu tư nông thôn.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về môi trường đầu tư nông thôn

- Chương 2: Thực trạng môi trường đầu tư nông thôn ở Việt Nam

- Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện môi trường đầu tư nông thôn

- Kết luận