Đề tài NCKH cấp bộ

Chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng hướng đến năm 2020

16/04/2016 - 5977 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng hướng đến năm 2020

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thiên Hoàng - Nghiên cứu viên Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu trọng tâm của đề tài là kiến nghị các giải pháp chính sách huy động NLTC cho phát triển CSHT hướng đến 2020 và tạo nền tảng phát triển cho các năm tiếp theo, bao gồm cả việc hoàn thiện khung pháp lý hiện có và đề xuất các chính sách mới trong thời gian từ nay đến 2020.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các chính sách huy động NLTC cho đầu tư phát triển CSHT. Đối với Việt Nam, đề tài tập trung nghiên cứu về cơ chế chính sách huy động NLTC cho phát triển CSHT chia theo xuất xứ từ ba nguồn trọng tâm gồm (i) NSNN; (ii) tài trợ nước ngoài (ODA) và vay ưu đãi; và (iii) khu vực tư nhân (cả trong và ngoài nước).

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Về nội dung: Trong bối cảnh NLTC từ ngân sách ngày càng khó khăn, nguồn vốn ODA cũng chỉ còn trong một vài năm tới, đề tài tập trung phân tích sâu về kênh huy động NLTC “chủ đạo” trong những năm tới từ khu vực tư nhân thông qua các phương thức hợp tác công tư. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng, đề tài đưa ra một số kiến nghị chính sách nhằm tăng cường thu hút hiệu quả các NLTC cho đầu tư phát triển CSHT, đặc biệt là thu hút NLTC thông qua hợp tác công tư, phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước hướng đến 2020 và làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

- Về thời gian: Trong thời gian khoảng 10 năm trở  lại đây

 - Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp từ các nguồn tài liệu trong và ngoài nước; phương pháp thống kê, so sánh và phỏng vấn, trao đổi với các chuyên gia, các nhà lập chính sách, các nhà nghiên cứu có hiểu biết sâu về vấn đề nghiên cứu.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

Mở đầu

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về NLTC cho phát triển CSHT;

Chương II: Thực trạng huy động và sử dụng NLTC cho phát triển CSHT ở Việt Nam và ước tính nhu cầu đến 2020;

Chương III: Các giải pháp chính sách tăng cường NLTC cho phát triển CSHT hướng đến 2020.

Kết luận