Đề tài NCKH cấp bộ

Mô hình bộ máy tổ chức liên kết vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

22/04/2016 - 6059 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Mô hình bộ máy tổ chức liên kết vùng : kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Thị Thu Hương

 3. Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về liên kết vùng và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về mô hình bộ máy tổ chức vùng và phương thức liên kết vùng ở một số quốc gia, từ đó đề tài tìm kiếm mô hình bộ máy tổ chức liên kết vùng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian tới.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã có sẵn (trong và ngoài nước) về lý luận và thực tiễn quốc tế (cả những thực tiễn thành công và thất bại) về mô hình bộ máy tổ chứcvà phương thức liên kết vùng. Phỏng vấn và trao đổi với một số chuyên gia về vấn đề có liên quan; trao đổi trực tiếp với một số địa phương để đánh giá thực trạng mô hình bộ máy tổ chức liên kết vùng và phương thức liên kết vùng, từ đó tìm kiếm các kiến nghị chính sách.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1. Cơ sở lý luận về liên kết vùng và mô hình bộ máy tổ chức liên kết vùng

- Chương 2. Kinh nghiệm quốc tế mô hình bộ máy tổ chức và phương thức liên kết vùng

- Chương 3. Một số hàm ý chính sách về mô hình bộ máy tổ chức và phương thức liên kết vùng đối với Việt Nam

- Kết luận