Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo “Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam”

Thời gian: 8:30 - 12:00, ngày 18 tháng 7 năm 2012 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/07/2012

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn Nghiên cứu “Đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các Bộ/cơ quan chính phủ tham gia quản lý nhà nước về chiến lược phát triển, hoạch định chính sách tài chính, tiền tệ và giám sát các tổ chức tài chính”

Thời gian: 13:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 13:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Đổi mới công tác Kế hoạch ở các cấp”

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Đổi mới công tác Kế hoạch ở các cấp”

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: Đổi mới quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và hưu trí

Thời gian: 8:00, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN

Ban quản lý Dự án Tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nhiệm vụ viết báo cáo: “Đề xuất chính sách tách bạch chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước”

14/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo “Đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp”

Thời gian: 8:30, 02 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 8 năm 2012 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/06/2012

Thông báo tuyển tư vấn - dự án BWTO

Ban quản lý Dự án Tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nhiệm vụ viết báo cáo:

23/05/2012

Công bố luận án tiến sĩ "Đổi mới quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ - công ty con trong khu vực doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam"

Đề tài: Đổi mới quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty mẹ - công ty con trong khu vực doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

16/05/2012

Công bố luận án tiến sĩ "Tăng cường năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới"

Đề tài: Tăng cường năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

16/05/2012