Tin tức

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ)

Đề tài: “Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng”

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

21/09/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Đan Tuấn Anh 28/09/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Đan Tuấn Anh.

Đề tài: “Chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng”

14/09/2018

Hội thảo tham vấn “Hoàn thiện Đề án mô hình kinh tế chia sẻ” (11/09/2018)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì “Xây dựng Đề án mô hình kinh tế chia sẻ”, Bộ đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý từ các Bộ ngành Trung ương và 05 tỉnh/thành phố cho dự thảo Báo cáo và Tờ trình Đề án mô hình kinh tế chia sẻ. Để hoàn thiện các dự thảo của Đề án nêu trên trình Chính phủ  trong phiên họp thường kỳ tháng 9, ngày 11/09/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn “Hoàn thiện Đề án mô hình kinh tế chia sẻ”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

12/09/2018

Hội thảo tham vấn “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020” (05/09/2018)

Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam, ngày 05/09/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo tham vấn “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Aus4reform chủ trì.

06/09/2018

Thông báo Hội thảo tham vấn “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020” (05/09/2018)

Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo tham vấn: “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020”.

03/09/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Quốc Hiếu)

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Họ và tên tác giả: Trần Quốc Hiếu

31/08/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Phương Hữu Từng 07/09/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Phương Hữu từng.

Đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam”.

27/08/2018

Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật” (21/08/2018)

Ngày 21/08/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật”. Hội thảo là diễn đàn để các bên liên quan chia sẻ quan điểm, nhận diện vấn đề, từ đó đề xuất các kiến nghị sửa đổi văn bản hoặc tổ chức thực thi, qua đó giúp Chính phủ có quyết định phù hợp về việc ban hành Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

23/08/2018

Thông báo Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật” (21/08/2018)

Sau ba năm thực hiện, Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã bộc lộ những tồn tại, bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ vận tải bằng ô tô. Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP và đến nay đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, Dự thảo còn nhiều nội dung bất cập, thể hiện sự can thiệp hành chính của cơ quan quản lý nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và những vướng mắc trong vận tải bằng xe ô tô chưa được giải quyết.

20/08/2018