Hoạt động
Hoạt động

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn – Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2005

Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên -  Trung tâm Tư vấn quản lý và  đào tạo

16/03/2005

Rủi ro trong quá trình tự do hóa thị trường tài chính và trình tự cải cách: Kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ Ngân sách Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2005

Hội thảo "Giảm chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt nam"

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025 do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (NCQLKT TW) đã chủ trì tổ chức khảo sát về giảm chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Cuộc khảo sát do công ty VACO trực tiếp thực hiện nhằm tìm hiểu, đánh giá và rút ra bài học để từng bước giảm thiểu chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả của cuộc khảo sát được công bố tại Hội thảo "Giảm chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam" do Viện NCQLKT TW tổ chức vào ngày 11/3/2005.

14/03/2005

Hội thảo "Chính Sách Thúc Đẩy Đầu Tư Vào Thị Trường Bất Động Sản- Kinh Nghiệm Quốc Tế và Thực Tiễn Việt Nam"

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP về “Một số giải pháp lành mạnh hoá thị trường bất động sản tại Việt Nam”, được sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khuôn khổ Dự án CEG-CIEM về “Chính sách Đầu tư Phát triển Thị trường Bất động sản ở Việt nam” do Ausaid tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo về “Chính sách đầu tư phát triển thị trường bất động sản-kinh nghiệm quốc tế và Việt nam” vào ngày 10 tháng 3 năm 2005.

11/03/2005

Hội thảo: "Quản lý tài sản Nhà nước trong các doanh nghiệp - Kinh nghiệm của Trung Quốc"

Với mục tiêu hỗ trợ soạn thảo Luật Doanh nghiệp thống nhất, ngày 9/3/2005, trong khuôn khổ dự án VIE 01/025 do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo "Quản lý tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp - kinh nghiệm của Trung Quốc". Tại Hội thảo, Ông Vu Cát, phó trưởng Ban Luật, Uỷ ban quản lý tài sản Trung Quốc, chuyên gia tư vấn của Dự án đã trình bày về hiện trạng quản lý, cơ cấu tổ chức quản lý tài sản Nhà nước hiện nay tại Trung Quốc.

10/03/2005