Thông báo tài liệu mới theo tháng
Thông báo tài liệu mới theo tháng

Thông báo tài liệu mới tháng 


Tin tức khác

PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0 VÀ THỜI ĐẠI SỐ: TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Trí tuệ nhân tạo hiện đang phát triển với tốc độ “hàm mũ”, có nhiều đóng góp quan trọng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Tuy nhiên, Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực rất phức tạp và cũng tạo ra nhiều thách thức rất đáng lo ngại. Hiểu biết đúng về Trí tuệ nhân tạo để nắm bắt đúng và kịp thời các cơ hội và thách thức từ Trí tuệ nhân tạo là rất cần thiết đối với mỗi con người, mỗi tổ chức và mỗi quốc gia. Bài viết này tập trung làm rõ khái quát chung về Trí tuệ nhân tạo, sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh cách mạng 4.0 và thời đại số, các thách thức lớn từ Trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập tới tình hình nghiên cứu, triển khai Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu một số nội dung cơ bản các chiến lược phát triển Trí tuệ nhân tạo quốc gia của một số nước trên thế giới, bài viết sẽ đưa ra một số vấn đề đặt ra cho việc xây dựng chiến lược phát triển Trí tuệ nhân tạo quốc gia của Việt Nam nhằm góp phần tạo động lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

 

30/12/2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 11/2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 11/2019

30/11/2019

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 10/2019

Thư mục các bài viết tổng hợp đăng trên vnep.ciem.org.vn tháng 10/2019

31/10/2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 8/2019

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8/2019

16/09/2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 7/2019

Thư mục thông báo Tài liệu mới tháng 7/2019

13/08/2019

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 6/2019

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 6/2019

30/06/2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 3/2019

Thư mục thông báo tài liệu tháng 3/2019

31/03/2019