Thông báo tài liệu mới

Thông báo tài liệu mới tháng 


Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8.2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8.2020

03/09/2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 7.2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 7.2020

10/08/2020

Thông báo thư mục tài liệu mới tháng 6.2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 6.2020

09/07/2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 4.2020

Thư mục thông báo tài liệu mới Tháng 4/2020

05/05/2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3.2020

Thư mục thông báo tài liệu mới

07/04/2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 2.2020

Thư mục thông báo tài liệu mới Tháng 2/2020

02/03/2020

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1.2020

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 1/2020

03/02/2020

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN NHẰM THỰC HIỆN AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới BHXH toàn dân, để mọi người dân đều có lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, con số người tham gia vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng, cơ chế chính sách hiện hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm thực hiện an sinh xã hội bền vững ở Việt Nam.

 

31/12/2019

Thông báo thư mục tài liệu mới tháng 12.2019

Thông báo thư mục tài liệu mới tháng 12.2019

31/12/2019