Thông tin chuyên đề

Chuyên đề số 11

Phát huy nhân tố con người để phát triển bền vững

25/03/2009

Chuyên đề số 10

Cơ cấu lại nề kinh tế, một số vấn đề về nhận thực và kinh nghiệm một số nước

25/03/2009

Chuyên đề số 9

Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị

25/03/2009

Chuyên đề số 8

Phát huy khoa học và công nghệ, cải cách giáo dục và đào tạo để phát triển bền vững

25/03/2009