Thông tin chuyên đề

Chuyên đề số 10

Cơ cấu lại nề kinh tế, một số vấn đề về nhận thực và kinh nghiệm một số nước

25/03/2009

Chuyên đề số 9

Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị

25/03/2009

Chuyên đề số 8

Phát huy khoa học và công nghệ, cải cách giáo dục và đào tạo để phát triển bền vững

25/03/2009

Chuyên đề số 7

Phát huy nội lực, coi trọng thị trường nội địa gắn với tranh thủ hợp lý, sử dụng hiệu quả ngoại lực để phát triển đất nước

25/03/2009

Chuyên đề số 6

Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, đặc biệt coi trọng các dịch vụ cao cấp nhiều giá trị gia tăng

25/03/2009

Chuyên đề số 5

Thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

25/03/2009

Chuyên đề số 4

Thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước

25/03/2009

Chuyên đề số 3

Bảo tồn và phát triển làng nghề trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

25/03/2009

Chuyên đề số 2

Ngăn chặn suy giảm kinh tế,duy trì mức tăng trưởng hợp lý, đảm bảo anh sinh xã hội

25/03/2009

Chuyên đề số 1

Diễn biến toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và giải pháp của Việt Nam

25/03/2009