Thông tin chuyên đề

Chuyên đề số 11

Phát huy nhân tố con người để phát triển bền vững

25/03/2009

Chuyên đề số 10

Cơ cấu lại nề kinh tế, một số vấn đề về nhận thực và kinh nghiệm một số nước

25/03/2009

Chuyên đề số 9

Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị

25/03/2009

Chuyên đề số 8

Phát huy khoa học và công nghệ, cải cách giáo dục và đào tạo để phát triển bền vững

25/03/2009

Chuyên đề số 7

Phát huy nội lực, coi trọng thị trường nội địa gắn với tranh thủ hợp lý, sử dụng hiệu quả ngoại lực để phát triển đất nước

25/03/2009

Chuyên đề số 6

Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, đặc biệt coi trọng các dịch vụ cao cấp nhiều giá trị gia tăng

25/03/2009

Chuyên đề số 5

Thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

25/03/2009

Chuyên đề số 4

Thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước

25/03/2009

Chuyên đề số 3

Bảo tồn và phát triển làng nghề trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

25/03/2009