Sách

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Tác giả: Trần Kim Hào, Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên) Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

18/06/2015

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2014

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

01/04/2015

Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13, Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

26/02/2015

Hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Tác giả: TS. Trần Kim Hào - KS. Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên) Nhà Xuất bản Hồng Đức, 2014

26/02/2015

Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý III năm 2014

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM  Nhà Xuất bản Tài chính, 2014

26/02/2015

Thị trường tài chính Việt Nam trong tiến trình cải cách, hội nhập: Thành tựu, hạn chế và định hướng đến năm 2020

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trình, TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang (đồng chủ biên) Nhà xuất bản Tài chính, 2010

06/09/2014

Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng

Tác giả: TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang (đồng chủ biên) và các cộng sự Nhà xuất bản Trí Thức.

05/09/2014

Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam - Kết quả điều tra năm 2012

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Tổng cục Thống kê (GSO), Nhóm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (DERG), Trường Đại học Copenhagen (UoC) Hà Nội, 2013

28/12/2013