Sách

Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam - Kết quả điều tra năm 2012

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Tổng cục Thống kê (GSO), Nhóm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (DERG), Trường Đại học Copenhagen (UoC) Hà Nội, 2013

28/12/2013

Cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường

Tác giả: Vũ Xuân Nguyệt Hồng Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2008

23/01/2013

Báo cáo nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành may mặc, thủy sản và điện tử ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Quỹ Châu Á (The Asia Foundation)

17/01/2012

Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội

Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội từ nhiều năm nay là một đòi hỏi bức thiết, là nguyện vọng của nhân dân, là một chủ trương lớn, cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đang từng bước đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách nền hành chính, chuyển biến các chính sách và biện pháp đổi mới kinh tế, xã hội

21/03/2010