Sách

Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do mới: Một số yêu cầu cải cách thể chế thương mại và đầu tư

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Lao động, 2017

25/07/2017

Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam

Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2017

 

 

08/05/2017

Doanh nghiệp & méo mó thị trường

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2015

18/04/2017

Điển hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) / Hội đồng Anh Việt Nam / Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Hà Nội, 2016

18/04/2017

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV năm 2016

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2017

18/04/2017

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2016

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2016

18/04/2017

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I năm 2016

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2016

18/04/2017

Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) / Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) / Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) / DERG - Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

16/10/2015

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2015

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

03/09/2015