Xuất bản phẩm

Số 03

Thực hiện công bằng, dân chủ trong cho thuê đất và thu hồi đất

25/03/2012

Số 02

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng

25/03/2012

Số 01

Khủng hoảng kép, khủng hoảng nợ công và khủng hoảng tiền tệ - Đánh giá rủi ro đối với Việt Nam

25/03/2012

Báo cáo nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành may mặc, thủy sản và điện tử ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Quỹ Châu Á (The Asia Foundation)

17/01/2012

Số 09 - 2011

Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế

25/03/2011

Số 08 - 2011

Xóa đói giảm nghèo

25/03/2011

Số 07 - 2011

Thu hút và sử dụng tốt ODA, FDI và FII

25/03/2011

Số 06 - 2011

Chính sách tài khóa và hệ thống ngân sách

25/03/2011

Số 05 - 2011

Phát triển đất nước trước những biến động lớn trên thế giới

25/03/2011

Số 04 - 2011

Giảm khối lượng, tăng hiệu quả đầu tư công

25/03/2011