Xuất bản phẩm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Một số vấn đề về thực trạng và giải pháp

Bài viết tổng quan thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian qua. Đồng thời phân tích tác động của vốn FDI tới phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, đảm bảo phát triển bền vững của nền kinh tế.

30/05/2018

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên sáng tạo và đổi mới công nghệ

Sau hơn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tăng trưởng kinh tế nói riêng. Tăng trưởng kinh tế được duy trì liên tục, ở mức tương đối cao trong hơn một thập kỷ. Đi kèm với tăng trưởng kinh tế là việc huy động các nguồn lực cho tăng trưởng, trình độ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Việt Nam cũng vượt ngưỡng thu nhập thấp, trở thành nước thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây: Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1990-2000 đạt trung bình 7,6%; giảm xuống chỉ còn 6,8% trong giai đoạn 2001-2010 và 5,8% cho giai đoạn 2011-2015. Năm 2016 tuy tăng trưởng đạt 6,8%, nhưng tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2017 chỉ đạt 5,73% làm cho mục tiêu tăng trưởng 6,7% của năm 2017 cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và nêu lên một số cơ hội, thách thức đối với nước ta trong thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo.

30/05/2018

Chính sách cạnh tranh của Việt Nam: Vấn đề và hướng xử lý

Với hơn 30 năm đổi mới kinh tế, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và hoàn thiện góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam có tính cạnh tranh và hiệu quả hơn. Xét theo các nội dung của chính sách cạnh tranh quốc gia theo kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng cũng đặt ra hàng loạt vấn đề phải cần xem xét. Qua việc phân tích thành tựu và một số vấn đề đặt ra của chính sách cạnh tranh ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số định hướng xử lý.

29/05/2018

Chính sách cạnh tranh quốc gia trong một nền kinh tế thị trường: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh mà một trong những đặc trưng cơ bản và là động lực phát triển. Cạnh tranh góp phần điều chỉnh quan hệ cung - cầu trên thị trường; hướng việc sử dụng các nhân tố sản xuất vào những nơi có hiệu quả nhất, làm giảm tổng giá thành của sản xuất xã hội;,… Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu giành vị thế cao trên thị trường để sau đó có thể sử dụng vị thế có lợi này khai thác tối đa lợi nhuận trong một thời gian dài. Nhà nước phải có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích tổng thể toàn xã hội; tạo ra và đảm bảo một môi trường cạnh tranh tích cực, không cho phép các hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường; bảo vệ các tác động tích cực của cạnh tranh và hạn chế các tác động tiêu cực Bài viết tập trung phân tích: (1) Chính sách cạnh tranh: Quan niệm và mục tiêu; (2) Những biện pháp nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường; (3) Chính sách cạnh tranh quốc gia trong một nền kinh tế thị trường và (4) Điều kiện thực thi chính sách cạnh tranh hiệu quả.

29/05/2018

Chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, giảm chi phí đầu vào nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới

Phát triển nông nghiệp, nông thôn có ảnh hưởng quyết định đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với nhịp độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân 4,06%/năm trong 30 năm đổi mới (1986-2016), nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã tạo nền tảng bảo đảm cân bằng trong phát triển kinh tế xã hội cả nước. Sau khủng hoảng tài chính cuối thập niên 2010, thời kỳ2011-2015 sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,13%/năm. Nhờ chất lượng được cải thiện, giá trị gia tăng liên tục tăng cao; ngành nông nghiệp đã có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

28/05/2018

Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp

Bài viết tổng quan tình hình biến động đất nông nghiệp thời gian qua và một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay. Đồng thời phân tích những khó khăn, bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hoá.

28/05/2018

Cổ phần hoá ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội của lao động như thế nào? Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam

Nghiên cứu này cố gắng làm sáng tỏ vấn đề chính sách này bằng cách đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa cổ phần hóa và phúc lợi xã hội của lao động. Trong phần 2, bài viết trình bày tổng quan cơ chế chính sách xã hội cho lao động tại DNNN. Sau đó, phân tích về cổ phần hóa và tác động tới phúc lợi xã hội của lao động được thể hiện tại phần 3. Phương pháp, thống kê mô tả và thông tin về nguồn dữ liệu sẽ được giới thiệu trong phần 4. Phần 5 thảo luận các phát hiện chính. Cuối cùng, phần 6 tóm tắt kết quả và đưa ra những hàm ý chính sách.

27/05/2018

Nâng cao năng suất lao động nhìn từ khía cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Năng suất lao động (NSLĐ) có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế và cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Bài viết phân tích hiện trạng năng suất lao động; vài trò của lao động đối với tăng tươrng GDP và đối với năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách.

 

27/05/2018

Cắt giảm chi phí lao động trong doanh nghiệp

Các chi phí lao động từ phía doanh nghiệp có thể nảy sinh từ khâu tuyển dụng, sử dụng và chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, qua thực tiễn bức xúc các doanh nghiệp hiện nay thì vấn đề lớn nhất làm tăng chi phí lao động là trong khâu sử dụng lao động, cụ thể trong vấn đề (i) chi phí tiền công, tiền lương cho người lao động; và (ii) các chi phí đóng BHXH cho người lao động. Bài viết phân tích các chi phí lao động trong doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách.

26/05/2018

Tái cấu trúc quản trị để thúc đẩy cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Cơ cấu lại đầu tư công, thị trường tài chính và khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là ba trọng tâm của cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Trong thực hiện cơ cấu lại DNNN, tái cấu trúc quản trị DNNN là một nội dung quan trọng. Mới đây, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Quyết định số 707/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định "quản trị DNNN theo thông lệ quốc tế" là một trong những mục tiêu cần đạt được đến năm 2020. Bài viết này có mục tiêu làm rõ thực trạng và kiến nghị giải pháp tái cấu trúc quản trị DNNN theo thông lệ quốc tế để thúc đẩy cơ cấu lại DNNN ở Việt Nam đến năm 2020.

26/05/2018