Xuất bản phẩm

Số 4 - 2004

Phát triển thị trường vốn nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển đất nước, và tạo tiền đề cho việc sớm ra nhập WTO

25/03/2004

Số 3 - 2004

Phát triển thị trường bất động sản, kể cả quyền sử dụng đất ở Việt Nam, nhằm thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO

25/03/2004

Số 2 - 2004

Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Nhà nước và của nền hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, gia nhập và là thành viên WTO

25/03/2004

Số 1 - 2004

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, gia nhập và là thành viên WTO

25/03/2004

Các sách xuất bản năm 2004

Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc - Tập III/CIEM – UNDP. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2004

20/03/2004

Các sách xuất bản năm 2003

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Đinh Văn Ân (chủ biên). – Hà Nội: Thống kê, 2003

20/03/2003

Các sách xuất bản năm 2002

Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn/Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hoà (Chủ biên). – Hà Nội:Thống kê, 2002

20/03/2002

Các sách xuất bản năm 2001

Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hoá của Việt Nam/Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên). – Hà Nội:Lao động, 2001

20/03/2001