Xuất bản phẩm

Số 7 - 2006

Phát huy vai trò của các hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam

25/03/2006

Số 6 - 2006

Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sau khi vào WTO

25/03/2006

Số 5 - 2006

Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong 5 năm 2006 - 2010

25/03/2006

Số 4 - 2006

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

25/03/2006

Số 2 - 2006

Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

25/03/2006

Số 3 - 2006

Luật Doanh nghiệp và luật Đầu tư bước tiến mới quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

25/03/2006

Số 1- 2006

Những điểm mới trong phòng, chống tham nhũng và lãng phí ở Việt Nam

25/03/2006

Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

TS. Đinh Văn Ân - Hoàng Thu Hòa (Đồng chủ biên) Nhà Xuất bản Thống kê, 2006

20/03/2006

Số 6 - 2005

Những chủ trương và biện pháp mới trong giai đoạn 2006-2010 về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

25/03/2005

Số 5 - 2005

Đổi mới chủ trương và cơ chế đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước

25/03/2005