Xuất bản phẩm

Số 04 - 2007

"Về chất lượng và tính bền vững của sự phát triển"

25/03/2007

Số 01 - 2007

Chặng đường mới của hội nhập kinh tế quốc tế hậu WTO

25/03/2007

Số 10 - 2007

Phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực

25/03/2007

Số 09 - 2007

Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam

25/03/2007

Kinh tế Việt Nam năm 2006

CIEM Nhà Xuất bản Tài chính, 2007

20/03/2007

Số 10-2006

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hậu WTO

25/03/2006

Số 9 - 2006

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong chính sách phát triển

25/03/2006

Số 8 - 2006

Cải cách, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

25/03/2006

Số 7 - 2006

Phát huy vai trò của các hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam

25/03/2006

Số 6 - 2006

Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sau khi vào WTO

25/03/2006