Xuất bản phẩm

Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội

Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội từ nhiều năm nay là một đòi hỏi bức thiết, là nguyện vọng của nhân dân, là một chủ trương lớn, cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đang từng bước đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách nền hành chính, chuyển biến các chính sách và biện pháp đổi mới kinh tế, xã hội

21/03/2010