Xuất bản phẩm

Số 2/2013

Đổi mới phương thức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam Khác với quản lý nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân, trong quản lý nhà nước đối với các DNNN dễ có sự lẫn lộn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của chủ sở hữu Nhà nước. Do đó yêu cầu đặt ra là cần phân biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu nhà nước, tách bạch chức năng, nhiệm vụ, nội dung của hai loại quản lý này trong quản lý DNNN.

26/12/2013

Số 1/2013

Giải quyết nợ xấu - Vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Từ kinh nghiệm thực tế của các nước trên thế giới cho thấy để giải quyết vấn đề nợ xấu trong nền kinh tế phải mất một thời gian dài từ 5 – 10 năm, do vậy đối với Việt Nam cần phải có một lộ trình mang tính chiến lược cụ thể thì mới có thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề.

26/12/2013

Cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường

Tác giả: Vũ Xuân Nguyệt Hồng Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2008

23/01/2013

Số 05

Giảm khoảng cách chênh lệch thu nhập

25/03/2012

Số 04

Gìn giữ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

25/03/2012

Số 03

Thực hiện công bằng, dân chủ trong cho thuê đất và thu hồi đất

25/03/2012

Số 02

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng

25/03/2012

Số 01

Khủng hoảng kép, khủng hoảng nợ công và khủng hoảng tiền tệ - Đánh giá rủi ro đối với Việt Nam

25/03/2012